Sprogstimulering

Denne side er under afvikling, idet byrådet har besluttet, at anvende kompetencehjulet som et fælles kommunalt redskab for pejling af børns udvikling.

Sproget er en grundlæggende forudsætning for børns sociale udvikling og kontaktmulighed med omverdenen. Et alderssvarende sprog er et vigtigt grundlag for at kunne udtrykke sine tanker, følelser, ønsker og grænser overfor sine kammerater og omgivelser. Det er grundlaget for at kunne opbygge og indgå i sociale relationer – og dermed lege med andre børn, blive forstået og forstå andres hensigter/budskaber

Alle dagtilbud i Faxe Kommune arbejder målrettet med sprogstimulering i hverdagen.

Dagtilbudslovens vedtagelse i maj 2007 indebærer, at kommunerne skal tilbyde en sprogvurdering af alle 3-årige børn. Formålet er at opdage børn med behov for sprogstimulerende støtte så tidligt som muligt.
I den forbindelse har Faxe Kommune besluttet at udpege sprogstimulering og sprogunderstøttende pædagogik som et særligt indsatsområde i 2008 og 2009.

Målet med den sprogstimulerende indsats i dagtilbuddene i Faxe Kommune er:

  • At kvalificere den generelle sprogunderstøttende og udviklende pædagogiske indsats, således at den afspejler det enkelte barns forudsætninger, kompetencer og behov
  • At det pædagogiske arbejde med sprog og sprogstimulering bliver synligt i dagtilbudenes pædagogik og aktiviteter i hverdagen
  • At sikre at de børn, som ikke har tilstrækkelige sprogkundskaber, bliver identificeret og i forlængelse heraf får den nødvendige sprogstimulering, så de kan udvikle et nuanceret dansk sprog og dermed få de samme sproglige forudsætninger som deres jævnaldrende kammerater
  • At alle børn har et alderssvarende sprog ved skolestart
  • At personalet i kommunens dagtilbud rustes til opgaven gennem målrettet kompetenceudvikling, rådgivning og vejledning
  • At indsatsen omkring barnets sproglige udvikling sker i et tæt samarbejde med forældrene

Læs mere om sprogstimulering på Troelstrupgård i vores Dagtilbudsrapport