Politiske fokusområder

Forebyggende alkoholindsats

Det er stærkt skadeligt for barnet at vokse op i en familie med alkoholproblemer. Derfor er det HMDI´s pligt, at gribe ind overfor alkoholproblemer i familien. For HMDI er der tale om et alkoholproblem når misbruget er forstyrrende og/eller belastende socialt, fysisk eller mentalt for omgivelserne.

I forbindelse med Faxe Kommunes udpegning af den forebyggende alkoholindsats som fælles kommunalt indsatsområde, har HMDI´s  to sundhedsuddannet medarbejdere deltaget i temadagen ”Børn i familier med alkoholproblemer”. Efterfølgende vil de væsentligste punkter fra temadagen blive fremlagt og diskuteret på et personalemøde samt danne grundlag for udarbejdelse af en alkoholpolitik for HMDI.

HMDI´s alkoholpolitik vil i sin udformning inddrage Faxe Kommunes alkoholpolitiske strategi og målsætninger, der har til formål at sikre, at børn i familier med alkoholproblemer bliver identificeret og får deres situation vurderet, endvidere at der iværksættes den fornødne støtte samt at der samarbejdes mellem relevante faggrupper.

Tidlig sprogindsats på 0-6 års området

HMDI har et tæt samarbejde med forældrene om deres børns sproglige udvikling. HMDI foretager sprogvurdering af børn i alderen omkring tre år, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Sprogvurderingen og sprogstimuleringen varetages af en sprogansvarlig pædagog og sigter på at sikre at de børn, som ikke har tilstrækkelige sprogkundskaber bliver identificeret og i forlængelse heraf får den nødvendige sprogstimulering, så de kan udvikle et nuanceret dansk sprog og dermed få de samme sproglige forudsætninger som deres jævnaldrende kammerater.

Et sprogstimulerende miljø afhænger ikke kun af hvordan og hvor meget der tales med børnene. HDMI har derfor både i sin fysiske indretning og aktivitetstilbud plads til leg med ord. Gennem arbejdet med læreplaner bliver det pædagogiske arbejde med sprog og sprogvurdering endvidere synligt i dagligdagen.

Mad, måltider og bevægelse

HMDI - Lokal handleplan for mad, måltider og bevægelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)